دشمن شناسی درس
33 بازدید
محل ارائه: سپاه پاسداران
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی